Tactics Club

 

Tactics Club  เป็นห้องเรียนเสริม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรียนมา  และเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS  เพิ่มเติม จากอาจารย์ของ IDP English  ทั้งนี้นักเรียนจะได้ฝึกฝน ทักษะการพูด (Speaking Skills) และ ทักษะการเขียน (Writing Skills) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ IELTS ได้ดียิ่งขั้น

  1. Tactics Speaking:
    เป็นการเรียนเสริมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการพูด ตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ โดยอาจารย์ผู้สอนจะคอยดูแล ให้คำแนะนำ และบอกเทคนิค IELTS Speaking ที่สามารถช่วยให้นักเรียนพูดอย่างมั่นใจและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

  2. Tactics Writing:
    เป็นการเรียนเสริมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเขียน โดยอาจารย์แต่ละท่านจะสอนเทคนิค IELTS Writing ทั้ง Task 1 และ Task 2 ซึ่งในแต่ละครั้งอาจารย์จะให้โจทย์พร้อมสอนวิธีการทำข้อสอบ รวมถึงเทคนิคการเขียนให้ได้ใจความและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ตารางเรียน

Speaking Class
วัน :  ทุกวันอังคาร
เวลา : 13.30 – 14.30 น.
ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง

Writing Class
วัน : ทุกวัน พฤหัสบดี
เวลา : 13.30 – 14.30 น
ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม