Private Course

 

ระยะเวลา : 15-30 ชั่วโมง
ระดับความรู้ : Pre-Intermediates  ขึ้นไป   (band score 5.0+)

ในหลักสูตรเรียนตัวต่อตัวของ IDP English นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการแนะแนวอย่างเป็นส่วนตัว โดยอาจารย์จะช่วยวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนต้องพัฒนา และทักษะทางภาษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เรียนนั้นๆ รวมถึงสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ พัฒนา หรือปรับปรุง จากนั้นอาจารย์จะวางโปรแกรมการสอนซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน