IELTS Masterclass Advanced

ระยะเวลา : 60 ชั่วโมง
ระดับความรู้ : Advanced   (band score 7.0+)

หลักสูตร IELTS Masterclass Advanced เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะและการฝึกทักษะการทำข้อสอบ IELTS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เรียนรู้เทคนิคการอ่านและการฟังจับใจความและการนำเทคนิคไปปรับใช้ในการทำข้อสอบ IELTS
  • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2 คำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับการเขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย แนวความคิด องค์ประกอบ การใช้คำเชื่อม ไวยากรณ์ และคำศัพท์เชิงวิชาการต่างๆ เพื่อเอาไปปรับใช้ในการสอบ IELTS
  • เรียนรู้เทคนิค การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ หรือนำสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อเอาไปปรับใช้ในการสอบ IELTS