IELTS Masterclass

 

IDP เป็นหนึ่งในเจ้าของข้อสอบร่วม และมีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของ IDP ได้ถูกออกแบบอย่างมืออาชีพ สอนโดยอาจารย์มืออาชีพทุกห้องเรียน   และด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้นักเรียนของ IDP ประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS และได้คะแนนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

ระยะเวลา : 60 ชั่วโมง
ระดับความรู้ : Intermediates - Upper Intermediates   (band score 6.0 – 6.5 +)

หลักสูตร IELTS  Masterclass เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ดังนี้

  • เรียนรู้เทคนิคการอ่านและการฟังจับใจความอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นหลักของข้อสอบ
  • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2 คำแนะนำสำหรับการเขียนรายงานหรือบทความเชิงวิชาการ
  • เรียนรู้เทคนิค การพูดแสดงความคิดเห็น และการนำเสนอแนวความคิดต่างๆอย่างมีเหตุและผลที่สอดคล้องกัน