IELTS Ready

 

เป็นการทดลองสอบ IELTS ก่อนจะไปทดสอบจริง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ IELTS มาก่อนหรือผู้ที่เคยผ่านการสอบ IELTSมาแล้วแต่ยังรู้สึกไม่มั่นใจ   ข้อดีของการได้ทดลองสอบก่อนนั้นจะช่วยให้เห็นรูปแบบของข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ได้ฝึกทักษะการทำข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นยังได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้คุมสอบเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบจริง โดยการทดสอบแบ่งเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

 1. ทักษะการฟังและการพูด (Listening & Reading) 1 ชั่วโมง  10 นาที
  • ทักษะการฟัง (Listening) ใช้เวลาสอบ  40 นาที
  • ทักษะการอ่าน (Reading) ใช้เวลาสอบ 60 นาที
  • รอฟังผลคะแนนและคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้คุมสอบใช้เวลา 30 นาที
 2. ทักษะการเขียน (Writing)   2 ชั่วโมง
  • ทักษะการเขียน (Writing)  ใช้เวลา 60 นาที
  • รอตรวจคะแนนใช้เวลา 30 นาที
  • รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้คุมสอบใช้เวลา 30 นาที
 3. ทักษะการพูด (Speaking) 30 นาที
  • ทักษะการพูด (Speaking) ใช้เวลา 15 นาที
  • รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้คุมสอบใช้เวลา  15 นาที