หลักสูตร IELTS Overview

 

ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง
ระดับความรู้ : ได้ทุกระดับ

หลักสูตร IELTS Overview ขอจะรวบรวมข้อมูลสำคัญซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ IELTS เทคนิคการพัฒนาทุกษะภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริง และความเข้าใจในการวัดผลคะแนน IELTS

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร IELTS Overview

  • ภาพรวมของเนื้อหา รูปแบบ และการให้คะแนน ของข้อสอบ IELTS
  • เทคนิคสำหรับการทำสอบในแต่ละส่วน
  • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของผู้สอบ IELTS
  • เคล็ดลับในการเพิ่มคะแนน ให้ได้สูงสุดและทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะให้ได้ตามเป้าหมาย
  • ตัวอย่างคำถาม การสอบทักษะการพูด
  • ฝึกหัดทำข้อสอบทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน