IELTS Life Skills Training

 

ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง
ระดับความรู้ : ได้ทุกระดับ

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากหลักสูตร

  • ภาพรวมของเนื้อหา รูปแบบของข้อสอบ IELTS Life Skills
  • เทคนิคสำหรับการทำสอบในแต่ละส่วน
  • ตัวอย่างคำถามและการตอบคำถาม สำหรับทักษะการพูด
  • ฝึกทำข้อสอบทักษะการพูด และการฟัง