หลักสูตร IELTS Writing 1 & 2

 

IELTS Writing Skills 1

ระยะเวลา : 30 ชั่วโมง
ระดับความรู้ : Pre-Intermediates - Intermediates  (band score 4.5 – 6.0)

หลักสูตร IELTS Writing Skills 1 เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยเรียนรู้วิธีคิดโครงสร้างการเขียน  ไอเดีย ข้อโต้แย้งและเหตุผลในการสนับสนุน  ดังนี้

  • ฝึกการเขียน Academic Paragraphs โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์และคำเชื่อมอย่างหลากหลาย
  • การฝึกสอบเขียน จำลองการสอบโดยจับเวลาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการจัดแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม

IELTS Writing Skills 2

ระดับความรู้ : Upper Intermediates – Advanced   (Brand Score 6.0 – 7.5)

หลักสูตร IELTS Writing Skills  2  เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ทักษะ การเขียน ดังนี้

  • เทคนิคการเขียน Academic Paragraphs โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์และคำเชื่อมอย่างหลากหลาย
  • เรียนรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอย่างละเอียดในการทำข้อสอบเขียนทั้งสองส่วน
  • การฝึกสอบเขียน จำลองการสอบโดยจับเวลาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการจัดแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม
  • เทคนิคการทำคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ IELTS อย่างลึกซึ้ง