Enquiry

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และการให้คำปรึกษา

การสอบวัดระดับของ IDP English เป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

รูปแบบข้อสอบวัดระดับ   การสอบวัดระดับจะใช้เวลา 1 ชัวโมง 30 นาที แบ่งเป็น

  • การทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์
  • การทดสอบการเขียน จะเป็นการเขียนเรียงความสั้นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด
  • การทดสอบการพูด ทดสอบพูดต่อตัวต่อกับอาจารย์เจ้าของภาษา

 หลังจากทราบผลการสอบวัดระดับแล้ว  เจ้าหน้าที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งหากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ตารางสอบวัดระดับ สามารถสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ตามวันและเวลาดังนี้

  • จันทร์ - ศุกร์
    9.00 น. ถึง 14.30 น.
  • วันเสาร์
    9.00 น. ถึง 14.00 น.

สำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่มีค่าใช้จ่าย และผลสอบเก็บไว้ได้ 6 เดือนนับจากวันที่สอบ