About IDP English

เกี่ยวกับ IDP English

IDP เป็นสถาบันแนะแนวการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือในการให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การจัดสอบ IELTS การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างมืออาชีพ

IDP มีเจ้าของร่วมเป็นมหาวิทยาลัย 38 แห่ง ในออสเตรเลีย ซึ่งมีสาขาของ IDP ใน 32 ประเทศทั่วโลกที่ IDP English เรามีผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เพราะการสมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ผู้สมัครอาจต้องใช้ผลสอบ IELTS เพื่อยื่นประกอบการสมัครเรียน

IDP English เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสำหรับองค์กรหลักสูตรของเราเป็นที่รู้จักกันดีกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิผลจากการเรียน   ซึ่งอาจารย์ของ IDP English ทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และได้รับประกาศนียบัตร TESOL รับรองการสอน   ดังนั้นนักเรียนของ IDP English จึงมั่นใจได้ว่า อาจารย์ของเรา จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และมีความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งในการพัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ และเพิ่มระดับคะแนนในการสอบ IELTS

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และการให้คำปรึกษา

การสอบวัดระดับของ IDP English เป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

รูปแบบข้อสอบวัดระดับ   การสอบวัดระดับจะใช้เวลา 1 ชัวโมง 30 นาที แบ่งเป็น

  • การทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์
  • การทดสอบการเขียน จะเป็นการเขียนเรียงความสั้นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด
  • การทดสอบการพูด ทดสอบพูดต่อตัวต่อกับอาจารย์เจ้าของภาษา

 หลังจากทราบผลการสอบวัดระดับแล้ว  เจ้าหน้าที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งหากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ตารางสอบวัดระดับ    สามารถสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ตามวันและเวลาดังนี้

  • จันทร์– ศุกร์
    9.00 น. ถึง 14.30 น.
  • วันเสาร์
    9.00 น. ถึง 14.00 น.

สำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่มีค่าใช้จ่าย และผลสอบเก็บไว้ได้ 6 เดือนนับจากวันที่สอบ